REGULAMIN

Centrum Terapii Dzieci Definitiva

godz. pracy 9.00- 20.00

 

                   ul. Nubijska 1                      ul. Zamieniecka 25          ul. Czapli 63 (wjazd od Pileckiego)

                   03-977 Warszawa                04-158 Warszawa            02-781 Warszawa

 

 

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że: 

1. Odpłatność za zajęcia uiszcza się z góry za cały miesiąc 1- tygodnia każdego miesiąca w/g cennika zajęć. 

2. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (np. planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne
    przesunięcie zajęć. 

3. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane. 

4. Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć: 

    a) rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 10.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie lub przez sms 

    b) odwołanie zajęć po godz. 10.00 w dniu poprzedzającym terapie skutkuje uiszczeniem opłaty w wysokości 50% opłaty za zajęcia 

    c) opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi 

    d) zawieszenie zajęć na okres dłuższy niż 2 tygodnie skutkuje uiszczeniem opłaty (w wysokości 35zł za zajęcia indywidualne, 20zł za zajęcia grupowe) za
        każdą kolejną godzinę nieobecności w celu rezerwacji godziny terapeutycznej. Brak tej opłaty spowoduje utratę stałego terminu. 

5. Zajęcia odwołane z winy terapeuty przeniesione będą na inny możliwy do uzgodnienia termin. W przypadku trudności w ustaleniu zastępczego terminu kwota wpłaty
    zostanie przeniesiona na następny miesiąc. 

6. Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.


Gabinet  Terapii Dzieci „Definitiva” zapewnia: 

  1. Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
  2. Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka). Jeśli jest to możliwe i konieczne – prowadzenie zeszytu korespondencji.
  3. Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
  4. Na prośbę placówki pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
  5. Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie może być dodatkowo odpłatne).
  6. Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
  7. Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

                                             

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kontrakcie  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu terapeutycznego dziecka zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)."

 

Pobierz -  REGULAMIN  Gabinetu Terapii Dzieci Definitiva